24. Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ τι είναι και τι ρόλο παίζει στη Συλλογική Αγωγή;

24. Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ τι είναι και τι ρόλο παίζει στη Συλλογική Αγωγή;

Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι Δευτεροβάθμια Οργάνωση Καταναλωτών Πανελληνίας Εμβελείας εγγραφείσα το έτος 2009 στο Μητρώο Δευτεροβαθμίων Οργανώσεων Καταναλωτών με αριθμό 1.

Δυνάμει της 2393/1995 αμετάκλητου απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε ως σωματείο με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΟΚΕ)», το δε από 15/3/1995 καταστατικό αποτελούμενο από 30 άρθρα καταχωρήθηκε νόμιμα στο τηρούμενο από το πρωτοδικείο Αθηνών Βιβλίο Ομοσπονδιών με αύξοντα αριθμός 558. Με την 4952/07 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, (Εκουσίας δικαιοδοσίας), εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού και η ιδιότητα ως δευτεροβάθμιας οργάνωσης καταναλωτών. Είναι αναγνωρισμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο Οργανώσεων Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον Ειδικό Κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορεί να έχει ως μέλη μόνο τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις καταναλωτών. 

Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία άσκησης των Συλλογικών Αγωγών, οι οποίες τελούν υπό την αιγίδα, την εποπτεία και την οργάνωσή του, σε συνεργασία με τις πρωτοβάθμιες Ενώσεις Καταναλωτών, που είναι μέλη της Ομοσπονδίας. 

Το ΙΝΚΑ-ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ θα συμμετέχει και στην άσκηση και εκδίκαση κάθε Αγωγής και κάθε αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ως ενάγουσα δευτεροβάθμια καταναλωτική οργάνωση.

Βρείτε μας στο facebook
Βρείτε μας στο Twitter
Λάβετε τις ενημερώσεις μας